Τιμή στον Samir Flores Soberanes: Το κράτος του Μεξικό δολοφονεί

2 χρόνια πριν, στις 20 Φλεβάρη 2019 ο αγωνιστής Samir Flores Soberanes, έπεσε νεκρός από παρακρατικούς, στην κοινότητα Amilcingo της πολιτείας Morelos. Υπήρξε επικεφαλής της κοινότητας Amilcingo, εκπρόσωπος του Εθνικού Ιθαγενικού Κογκρέσου και στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση θερμοηλεκτρικού εργοστασίου, αγωγού φυσικού αερίου και συμπληρωματικών έργων που καταστρέφουν τη γη και απειλούν τη ζωή της περιοχής. Δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του από ένοπλη ομάδα παρακρατικών, μια μέρα μετά την παρέμβασή του στη “διαβούλευση” που οργάνωσε η κυβέρνηση για την επιβολή των έργων στην περιοχή, όπου υπερασπίστηκε τους λόγους για τους οποίους οι λαοί του Morelos εναντιώνονται σε αυτά.

2 χρόνια μετά ο αγώνας ενάντια στην εγκατάσταση του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου συνεχίζεται, παρά τις παραπλανητικές δηλώσεις της κυβέρνησης του Μεξικό πως οι προσφυγές ενάντια στο Morelos Integral Project έχουν επιλυθεί και πως αυτό είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Ο αγώνας συνεχίζεται παρά τις κρατικές κατασταλτικές μεθοδεύσεις, οπού η εθνική φρουρά επιχειρεί να εκδιώξει τους Ζαπατίστας από το Apatlaco και η κυβέρνηση προσπαθεί να εξαγοράσει το νερό των αγροτών ώστε να σταματήσει η άρδευση των χωραφιών τους και αυτό να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του καταστροφικού θερμοηλεκτρικού εργοστασίου.

Η κυβέρνηση με επικεφαλής τον Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ προωθεί έναν συνολικό σχεδιασμό για την υφαρπαγή της γης και την παράδοσή της στο μεγάλο κεφάλαιο, ο οποίος θέτει στο στόχαστρο τη Ζαπατιστική Αυτονομία και απειλεί να εκμηδενίσει κάθε δυνατότητα των ιθαγενικών κοινοτήτων να ζήσουν αξιοπρεπώς στα εδάφη τους, τα οποία υπερασπίζονται σκληρά κατά τον μακραίωνο αγώνα τους για γη και ελευθερία.

Απο την πλευρά μας στέλνουμε μήνυμα διεθνιστικής αλληλεγγύης στις αγωνιζόμενες ιθαγενικές κοινότητες των Ζαπατίστας, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τον συνεχή αποκλεισμό τους, τις κατασταλτικές επιχειρήσεις του μεξικανικού κράτους και τις επιθέσεις των παρακρατικών συμμοριών, ενώνοντας τους αγώνες μας ενάντια στις δολοφονικές πολιτικές κράτους και κεφαλαίου, υπερασπιζόμενοι και υπερασπιζόμενες τη ζωή, την αξιοπρέπεια, τη γη και την ελευθερία. Χαιρετίζουμε τον ερχομό των Ζαπατίστας στην Ευρώπη και την κοινή προσπάθεια να συνδεθούν οι αντιστάσεις των πληβείων και καταπιεσμένων από τις δυο πλευρές του Ατλαντικού. Τιμούμε την μνήμη και τους αγώνες του Samir Flores Soberanes και δεν ξεχνάμε τις κρατικές δολοφονίες απέναντι στην τάξη μας, απέναντι στους φτωχούς, σε όσους αγωνίζονται ενάντια στην κρατική και καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Ο αγώνας συνεχίζεται… Θα νικήσουμε!

Η ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Αναρχική συλλογικότητα “Κύκλος της Φωτιάς” (μέλος ΑΠΟ- ΟΣ),

Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37

Από την συγκέντρωση, που καλέστηκε από την Αναρχική Πολιτική Οργάνωση- Ομοσπονδία συλλογικοτήτων, 2 χρόνια πριν στην πρεσβεία του Μεξικό για την δολοφονία του Samir Flores Soberanes και σε αλληλεγγύη με τους Ζαπατίστας και τις ιθαγενικές κοινότητες του Μεξικό.

 

HONOR A SAMIR FLORES SOBERANES: EL ESTADO DE MÉXICO ASESINA

Hace 2 años, el 20 de febrero de 2019, el militante Samir Flores Soberanes, cayó muerto por paramilitares, en la comunidad de Amilcingo en Morelos. Fue líder de la comunidad de Amilcingo, representante del Congreso Nacional Indígena y en la primera línea de la lucha contra la instalación de una central termoeléctrica, gasoducto y obras complementarias que están destruyendo la tierra y amenazan la vida de la zona. Fue asesinado fuera de su casa por un grupo armado paramilitar, un día después de su intervención en la “consulta” organizada por el gobierno para la ejecución de obras en la región, que defendió las casas por las que el pueblo de Morelos se opone a ellas.

Dos años después, la lucha contra la instalación de la central termoeléctrica continúa, a pesar de las declaraciones engañosas del gobierno mexicano de que las apelaciones contra el Morelos Integral Project están resueltas y que está lista para funcionar. La lucha sigue a pesar de las tácticas represivas estatales, donde el guardia nacional intenta expulsar a los zapatistas de Apatlaco y el gobierno está tratando de comprar el agua de los agricultores para detener el riego de sus aldeas y que se utilice para satisfacer las necesidades de la destructiva central termoeléctrica. El gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador promueve un diseño global para el saqueo de la tierra y su entrega al gran capital, que se dirige contra a la Autonomía Zapatista y amenaza con anular cualquier posibilidad de que las comunidades indígenas vivan con dignidad en sus propias tierras, las cuales defienden muy fuerte durante su larga lucha por la tierra y la libertad.

Por nuestra parte, enviamos un mensaje de solidaridad internacional a las comunidades indígenas en lucha de los Zapatistas, que se enfrenta a su continua exclusión, las operaciones represivas del estado mexicano y los ataques de las bandas paraestatales, uniendo nuestras luchas contra las políticas asesinas del Estado y Capital, defendiendos y defendiendo la vida, la dignidad, la tierra y la libertad. Saludamos la llegada de los Zapatistas a Europa y el esfuerzo común para unir la resistencia de los plebeyos y oprimidos a ambos lados del Atlántico. Honramos la memoria y las luchas de Samir Flores Soberanes y no nos olvidamos de los asesinatos estatales frente a nuestra clase, a los pobres, a los que luchan contra la barbarie estatal y capitalista.

La lucha sigue… Venceremos!

LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ES NUESTRA ARMA

ORGANIZACIÓN Y LUCHA PARA LA REVOLUCIÓN SOCIAL Y MUNDIAL, LA ANARQUÍA Y EL COMUNISMO LIBERTARIO

Colectivo anarquista “Circulo del fuego” (miembro de la Organicación Política Anarquista – Confederación de Colectivos), Ocupa Lelas Karagiani 37

 

HONOR TO SAMIR FLORES SOBERANES: THE MEXICAN STATE MURDERS

Two years ago, in February 20th, 2019, Samir Flores Soberanes was killed by parastate groups, in the community Amilcingo, Morelos. He was head of the community of Amilcingo, a representative of the National Indigenous Congress and was standing in the first line of the struggle against the foundation of a thermo-eletric plant, a natural gas pipe line and complementary constructions that destroy the earth and threaten the life of the region. He was murdered outside his house by an armed parastate group, one day after his intervention in the “discussion” organized by the government in order to impose these projects in the region, where he advocated the reasons why the peoples of Morelos are against them.

Two years after, the struggle against the implementation of the thermoelectric plant goes on, in spite of the misleading declarations of the Mexico government that the legal acts against the Morelos Integral Project have been solved and that it is ready to operate. The struggle goes on, in spite of the state repressive operations, in spite of the national guard’s attempts to drive Zapatistas out of Apatlaco and the government’s efforts to buy out the farmers’ water in order to stop the irrigation of their farms and to use it for the needs of the destructive thermoelectic plant. The government, under the presidency of Andrés Manuel López Obrador, is planning to seize the land and to hand it over to the big capital, targeting the Zapatista Autonomy and threatening to destroy any chance of a descent living for the indigenous communities on their own lands. The terrotory they are defending strongly through their long standing struggle for land and freedom.

For our side, we are sending a message of internationalist solidarity with the struggling indigenous Zapatistas communities, which are facing their constant exclusion, the repressive operations of the Mexican state and the assaults of the parastate gangs, by linking our struggles against the murderous policies of the state and the capital, defending life, land and freedom. We salute the arrival of the Zapatistas in Europe and the common efforts to link the resistance of the plebeians and the repressed from the two sides of the Atlantic. We honor the memory and struggles of Samir Flores Soberanes and we do not forget the state murders against the people of our class, against the poor, the people of the struggle against state and capitalist brutality.

The struggle goes on… we will win!

INTERNATIONALIST SOLIDARITY IS OUR WEAPON

ORGANIZATION AND STRUGGLE FOR THE GLOBAL SOCIAL REVOLUTION, FOR ANARCHY AND LIBERTARIAN COMMUNISM

Anarchist Collective “Circle of Fire” (member of the Anarchist Political Organization-Federations of Collectives), Squat Lelas Karagianni 37

 

https://www.landandfreedom.gr/el/

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.